เอกสารเผยแพร่

กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตทุกวันจันทร์
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562
วั
นจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563