เอกสารเผยแพร่

9 มี.ค. 2562 สพม.4 MOU ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ

27 มี.ค. 2562 สพม.4 MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
11 เม.ย. 2562 สพม.4 ร่วมประชุมและ MOU โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
30 เม.ย. 2562 สพม.4 MOU ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Edu-Gen-Z
29 พ.ค. 2562 สพม.4 เจ้าภาพจัดประชุม ผอ.สพท.มาร่วมประชุมทั่วประเทศ
31 พ.ค. 2562 สพม.4 MOU ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ
18 มิ.ย.2563 สพม.4 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เพื่อพิจารณาการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2 กรกฎาคม 2563 สพม.4 MOU ร่วมกับ สโมสรสระบุรียูไนเต็ด การส่งเสริมด้านกีฬาฟุตบอลเยาวชน