เอกสารเผยแพร่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บรรยายพิเศษการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปี 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บรรยายพิเศษการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บรรยายพิเศษการป้องกันการทุจริตการรับนักเรียน และมอบนโยบายการรับนักเรียน ประจำปี 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประชุมมอบนโยบายด้านความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563