ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดังแนบท้ายประกาศ <<<