1. กลุ่มกฏหมายและคดี >> คลิกที่นี่
        2. กลุ่มนโยบายและแผน >> คลิกที่นี่
        3. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล >> คลิกที่นี่
        4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ >> คลิกที่นี่
        5. กลุ่มบริหารงานบุคคล >> คลิกที่นี่
        6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> คลิกที่นี่
        7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา >> คลิกที่นี่
        8. กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> คลิกที่นี่
        9. กลุ่มอำนวยการ >> คลิกที่นี่
        10. หน่วยตรวจสอบภายใน >> คลิกที่นี่