Attachments:
FileFile size
Download this file (O13 คู่มืองานกลุ่มนโยบายและแผน2562.pdf)คู่มืองานกลุ่มนโยบายและแผน25621494 kB
Download this file (คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากร สพม.4.pdf)คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากร สพม.4680 kB
Download this file (คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์.pdf)คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์6200 kB
Download this file (คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน-การจัดซื้อจัดจ้าง898 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ2077 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา11726 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน1778 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนรายบุคคล.pdf)คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนรายบุคคล1755 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf)คู่มือปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา27843 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.pdf)คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา1042 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf)คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล3009 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานวินัย และเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมายและคดี.pdf)คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานวินัย และเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมายและคดี4739 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf)คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2597 kB
Download this file (คู่มือสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง.pdf)คู่มือสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง1884 kB