ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)