เอกสารเผยแพร่

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online 2020)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

          O1     โครงสร้างหน่วยงาน
          O2     ข้อมูลผู้บริหาร
          O3     อำนาจหน้าที่
          O4     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          O5     ข้อมูลการติดต่อ
          O6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

          O7     ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          O8     Q&A
          O9     Social Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

          O10   แผนปฏิบัติราชการประจำปี
          O11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
          O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

          O13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

          O14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          O15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          O16   รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
          O17   E–Service 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          O18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          O19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
          O20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          O22   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          O23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          O24   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O25   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          O26   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          O27   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          O28   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          O30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          O31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          O32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
          O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          O34   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          O35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          O36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          O37   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          O38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          O39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
          O40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
          O41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

          O42   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
          O43   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
          O44   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
          O45   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          O46   มาตรการป้องกันการรับสินบน
          O47   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
          O48   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ปรับปรุงปี พ.ศ.2563)


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          O43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน